2013 - Marie-Curie-def-web

rode-stip-verkochtWork / Werk 2013

Marie Curie 1867-1934

 • Frame late 18th century (period Louis Philippe) size 84 x 119 cm
 • Lijst eind 18e eeuw (periode Louis Philippe) afmeting 84 x 119 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engMarie Curie was one of the most decorated women in the world. In 1903 she was the first woman to be awarded a Nobel Prize. Eight years later, she became the first person to awarded two Nobel Prizes, and in two disciplines: the first in Physics, for her work on radiation, and the second in Chemistry, for her discovery of the elements radium and polonium. A year following her death, her daughter and son-in-law were jointly awarded the Nobel Prize for Chemistry for their discovery of artificial radioactivity.

Together with her husband, Marie Curie was the pioneer of research into radioactivity. When her husband died suddenly, she refused to take a state pension and instead accepted the position as first female professor at the University of Paris.

Her life was difficult: it was not easy for a woman to emerge into the limelight. By convention, women remained in the shadow of men. She fought a lot of opposition, especially from her colleagues. She was portrayed in the press as an icy Polish woman, with coldly calculating masculine characteristics, who cared only for her honour and devoted little time to her children. Einstein was one of those, however, who spoke up for her in public.

The discovery of radium would change fundamental notions in so many fields of physics and chemistry, and have consequences for healthcare and energy supplies.

I have represented Marie Curie in the most revolutionary time of her career: at the end of the 19th and start of the 20th century.
I have depicted her as a great woman.

I have given her three faces in order to give the portrait a three-dimensional feel:

 • frontal view, her soft but powerful world;
 • in profile, her gaze into science;
 • beneath her right shoulder, her interior life of ideas.

Next to her bed she placed a glass canister containing radium: she loved the soft blue light it emitted. In my painting I have depicted her arm and hand in this soft blue light. Everything that Marie Curie left behind was soaked in radioactivity.

Quotes from Marie Curie:

 • One never notices what has been done, one only can see what remains to be done.
 • Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
 • We must not forget that when radium was discovered no one knew that it would prove useful in hospitals. The work was one of pure science. And this is a proof that scientific work must not be considered from the point of view of the direct usefulness of it. It must be done for itself, for the beauty of science, and then there is always the chance that a scientific discovery may become like the radium a benefit for mankind.
 • A scientist in his laboratory is not only a technician, he is also a child confronting natural phenomena that impress him as though they were fairy tales.
 • I learned that progress is neither a fast nor easy journey.
 • Believe more in things, and less in persons.
 • There are sadistic scientists who hurry to hunt down errors instead of establishing the truth.

Einstein: Of all celebrated persons, Marie Curie is the one whom fame has least damaged.

On 20 April 1995 Pierre and Marie Curie were interred in the Pantheon in Paris. An original invitation to attend this ceremony from the then President of France is in my possession.

albert-niemeyer-signature

flag-nlMarie Curie is een van de meest gedecoreerde vrouwen ter wereld. In 1903 was zij de eerste vrouw die een Nobelprijs ontving. Acht jaar later was zij de eerste persoon ooit die twee Nobelprijzen ontving, in twee verschillende disciplines: natuurkunde, in het bijzonder stralingsverschijnselen en scheikunde door de ontdekking van radium en polonium. Een jaar na haar dood ontving haar dochter Irène Joliot-Curie samen met haar echtgenoot de Nobelprijs voor scheikunde, voor haar ontdekking van kunstmatige radioactiviteit.

Met haar echtgenoot Pierre Curie was Marie Curie de pionier in het onderzoek naar radioactiviteit. Toen hij plotseling overleed, weigerde zij een overheidspensioen en in plaats daarvan werd zij de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit van Parijs, de Sorbonne.

Haar leven was moeilijk: om als vrouw uit de schaduw te treden was niet eenvoudig: het was normaal om vrouwen in de schaduw van mannen niet te zien. Zij kreeg veel tegenwerking, vooral van haar vakbroeders. Ze werd in de pers afgeschilderd als een Poolse koele vrouw, een rationele berekenende masculine geleerde die alleen maar gaf om haar eer en slecht voor haar kinderen zorgde. Albert Einstein onder andere nam het voor haar op en verdedigde haar publiekelijk.

Radium zou op veel terreinen de fundamentele begrippen in de natuur- en scheikunde drastisch veranderen en gevolgen hebben voor de gezondheidszorg en energie.

Ik heb haar weergegeven in de meest revolutionaire tijd waarvan zij deel uitmaakte: eind 1800, begin 1900.

Ik heb haar afgebeeld als een grootse vrouw.

Ik heb haar drie aangezichten gegeven om het portret een driedimensionaal karakter te geven:

 • en face haar zachte en krachtige wereld,
 • en profil haar blik in de wetenschap,
 • onder haar rechterschouder haar ondersteunende innerlijkheid van gedachten.

Naast haar bed had ze een glazen kannetje met radium staan omdat ze het prachtige zachte blauwe licht zo prettig vond. In het schilderij heb ik haar arm en hand met dat prachtige zachte blauwe licht weergegeven. Alles wat Marie Curie achter liet was omgeven met radioactiviteit.

Citaten van Marie Curie:

 • One never notices what has been done, one only can see what remains to be done.
 • Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
 • We moeten niet vergeten dat toen radium ontdekt werd niemand wist dat het nuttig in ziekenhuizen zou blijken. Het werk was een zuivere wetenschap. Dit is een bewijs dat wetenschappelijk onderzoek niet moet worden beschouwd vanuit het oogpunt van het directe nut ervan. Het moet gebeuren voor zichzelf, voor de schoonheid van de wetenschap, en dan is er altijd de kans dat een wetenschappelijke ontdekking zoals radium kan uitgegroeien tot een voordeel voor de mensheid.
 • Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet louter een technicus: hij is ook een kind geconfronteerd met natuurverschijnselen die indruk op hem maken, alsof zij sprookjes waren.
 • Ik leerde dat de weg van de vooruitgang noch snel noch eenvoudig is.
 • Wees minder nieuwsgierig naar mensen en meer nieuwsgierig naar ideeën.
 • Er zijn sadistische wetenschappers die op jacht zijn naar fouten in plaats van de waarheidsvinding.Albert Einstein: Marie Curie is van alle gevierde wezens, degene die roem niet heeft beschadigd.Op 20 april 1995 zijn Pierre en Marie Curie bijgezet in het Panthéon in Parijs. Een originele uitnodiging daarvoor van de toenmalige president aan een van de genodigden, is in mijn bezit.