Schilderproject zorgsector “Tot de verbeelding spreken”

Het werken met mensen met dementie is mij niet vreemd. Eerder heb ik op 28 locaties bij meerdere zorgcentra in het land projecten gerealiseerd. De projecten variëren van een plafondschildering met een doorsnee van 6 meter, de inrichting van grote vitrines met allerlei soorten werken tot een garderobe van “Delfts blauwe tegeltjes” beschilderd door bewoners. “Was getekend dementie….” is het boekje dat samen met een film over het allereerste project is uitgegeven in samenwerking met Marco Blom van Alzheimer Nederland.

In essentie gaat het om de actieve sfeer die bij het schilderen en tekenen ontstaat, het maken van contact, het genieten en plezier hebben om daarmee bezig te zijn. Zeer waardevol voor de bewoners, die veelal erg in hun eigen wereld leven. Door het bezig zijn komen vele verhalen naar boven en aan het licht. De mooiste creaties worden gemaakt en vaak is het verrassend wat mensen met dementie op papier krijgen.
Het doel van een project zoals dit is om met een actieve benadering van de bewoners energie uit de mensen te halen en deze energie in het verpleeghuis vast te houden met de werken die door de bewoners zelf gemaakt zijn. Het werk van bewoners moet als volwaardig worden beschouwd om een gebouw mee aan te kleden.

Het teken- en schilderproject “Tot de verbeelding spreken” is in samenwerking met WVO Zorg Vlissingen tot stand gekomen.  Bewoners van o.a. verpleeghuis Ter Reede Vondellaan hebben gewerkt aan tekeningen en schilderijen. Samen met familie, medewerkers en vrijwilligers zijn zij aan de slag gegaan. Daarbij kregen zij begeleiding van een of twee activiteitenbegeleiders. Er zijn mooie, abstracte en soms zeer realistische tekeningen en schilderijen gemaakt. De ontwerpen die ik gemaakt heb voor de ruimten waar de werken zijn geplaatst, hebben als leidraad gediend bij het tekenen en schilderen.

Het resultaat heeft zijn beslag gekregen in de 12 werken die daarvan getuigen en prachtige werken laten zien die een vaste plek in het verpleeghuis gekregen hebben.

Voorafgaand aan het project hebben de activiteitenbegeleiders, medewerkers en vrijwilligers van WVO Zorg workshops bij mij gevolgd. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren algemene informatie over tekenen en schilderen, materiaalkennis en werkwijze. Maar vooral ook onderwerpen als grenzen verleggen, hoe begeleid en motiveer je mensen met dementie bij het tekenen/schilderen en hoe peil je interesses.

In vervolg op het project “Tot de verbeelding spreken” wordt op 7 locaties van WVO Zorg door de betrokken deelnemers een eigen project opgezet. Ik coach dit project dat tot doel heeft dat elk huis ook in de toekomst zelfstandig projecten kan opzetten waarmee het leven van de bewoners, het personeel, familieleden en vrijwilligers verrijkt wordt.

Healthcare sector painting project “Appealing to the Imagination”

I am no stranger to working with people with dementia. I have already set up projects at 28 locations in a number of healthcare centres in the Netherlands. The projects vary from a ceiling painting with a diameter of 6 metres and big display cabinets filled with all kinds of works to a wardrobe of “Delft blue tiles” painted by residents. “Signed Dementia…” is the book published in conjunction with a film on the very first project, in collaboration with Marco Blom from Alzheimer Nederland.

It is essentially about the atmosphere of creativity in painting and drawing, in making contacts, and the enjoyment this brings. Extremely valuable for the residents, many of whom who mostly live in their own worlds. Being occupied evokes many stories from the past. The most wonderful creations are produced and it is often surprising what people with dementia get down on paper.
The aim of a project like this is to actively engage the residents, getting them to generate energy and capturing that energy in the home in works they create for themselves. The residents’ work must be treated as worthy of decorating a building.

The drawing and painting project, “Appealing to the Imagination” was made possible in collaboration with WVO Zorg Vlissingen. Residents from nursing homes including Ter Reede Vondellaan worked on drawings and paintings. They set to work with family, staff and volunteers. They also received supervision from one or two activity leaders. Beautiful abstract or sometimes highly-realistic drawings and paintings have been created. The designs I made for the spaces where the works have been hung served as a guideline for the drawing and painting.

The result is twelve works that bear witness to these wonderful efforts, given a permanent place in the nursing home.

Prior to the project, the activity leaders, staff and volunteers attended my WVO Zorg workshops. Topics that were dealt with included general information on drawing and painting, knowledge of materials and methodology, plus subjects such as stretching boundaries, how to guide and motivate people with dementia when drawing/painting, and how to gauge interest.

In the follow-up to the “Appealing to the Imagination” project, participants will be setting up their own projects at the seven WVO Zorg locations. I am coaching this project, with the objective of each home being able to autonomously set up projects in the future, thereby enriching the lives of the residents, staff, family members and volunteers.